กรมการขนส่งทางบกแจงบิ๊กไบค์ ออกกฎใหม่ควบคุม

นอกจากนี้กระทรวงยังมีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์หรือ 400 ซีซี ค. เรากำลังร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดประเภทของใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบทั้งหมดจากด้านบน (บิ๊กไบค์) เพื่อเพิ่มโทษสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาต ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังกำหนดเกณฑ์อายุสำหรับผู้ขอใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือความจุกระบอกสูบรวม 400 ซีซีขึ้นไป (บิ๊กไบค์)
มากกว่า